Felvételi- és vizsgaszervezés

Felvételi- és vizsgaszervezés
A Pedagógusképző Központ részt vesz a pedagógusképzés szakmai, pedagógiai-pszichológiai és módszertani feladatainak összehangolásában a képzés teljes spektrumára vonatkozóan. Ennek megvalósítását a tanév során (a szemeszterek elején) összehívott szakmai megbeszé-lés segíti, amelyen a szakfelelősök, a szakmódszertanosok, a pedagógiai-pszichológiai tan-tárgyak oktatásáért felelős kollégák vesznek részt. Szakmai egyeztetés az érintettek kérésére az év során bármikor összehívható. Ennek megszervezése a Pedagógusképző Központ felada-ta. A megbeszélésen elfogadottakról a Központ írásos emlékeztetőt készít. Az együttműködés kiterjed a Campusainkra is.
A Pedagógusképző Központ feladata a tanárképzést/pedagógusképzést érintő jogszabályi változások nyomon követése, az ebből adódó feladatok koordinálása.

A Központ fontos szerepet vállal abban, hogy a pedagógusképzéshez kapcsolódóan megvaló-sult, illetve megvalósuló szakmai, pedagógiai-pszichológiai és tantárgy pedagógiai kutatások és fejlesztések eredményei beépüljenek a pedagógusképzési programjainkba.

A törvényben meghatározott feladatunk a felvételi (pályaalkalmassági vizsgálat, alkalmassá-gi vizsgálat, gyakorlati alkalmassági vizsga, motivációs elbeszélgetés), továbbá a tanári záró-vizsga (3, 4 és 5 féléves képzés, osztatlan tanárképzés) szakmai feladatainak szervezése, a lebonyolítás koordinálása. Ezen feladatok részletes leírását a vizsgaszervezésben érintettek-kel közösen elkészített útmutatók és eljárásrendek tartalmazzák, amely pontosan meghatá-rozzák a feladatok ütemezését és az egyes tevékenységek felelőseit.

A végezett pedagógushallgatók pályakövetése, a hallgatói elégedettségmérés (a pályán való sikeresség; a jól hasznosítható, alkalmazható tudás és képességek megszerzése a képzés so-rán) interjún alapuló rendszeres vizsgálaton alapul. A mérés kidolgozása és a képzésbe való visszacsatolása szintén a Pedagógusképző Központ feladata. E tevékenység továbbviteleként szeretnénk a pályakezdő gyakornokokkal és mentoraikkal is élő, támogató kapcsolatot, szakmai támogatást kiépíteni és fenntartani.


< Vissza